Metsänjalostussäätiö

Metsänjalostussäätiön säännöt

Säätiön nimi on “Metsänjalostussäätiö - Stiftelsen för skogsträdsförädling” ja sen kotipaikka on Vantaan kaupunki.

Säätiön tarkoituksena on edistää ja tukea metsäpuiden jalostuksen tutkimusta ja kehittämistä sekä niihin pohjautuvaa käytännöllistä metsänjalostustoimintaa.

Säätiö voi, mikäli sen talous 1 momentissa mainitun tarkoituksen toteuttamista loukkaamatta sallii, toimia muidenkin Suomen metsätaloutta edistävien tarkoitusten hyväksi.

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan:

edistämällä metsägenetiikan ja metsänjalostuksen tieteellistä tutkimusta,

tukemalla käytännöllisiä metsänjalostustoimia,

edistämällä geneettisesti hyvälaatuisten siementen ja taimien tuotantoa ja käyttöä,

harjoittamalla metsäpuiden jalostusta koskevaa tiedotus- ja valistustoimintaa sekä

toimimalla muillakin tavoin 2 §:ssä määrättyjen tarkoitusperien toteuttamiseksi.

Säätiön peruspääoma, jota ei saa vähentää, on aikanaan säätiötä perustettaessa ollut 4.890,- markkaa. Säätiön käyttörahasto oli säätiötä perustettaessa 10.415,- markkaa.

Säätiö voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä muullakin laillisella tavalla kartuttaa omaisuuttaan. Säätiöllä voi käyttörahastonsa lisäksi olla erityisrahastoja sekä muuta kiinteätä ja irtainta omaisuutta.

Säätiön peruspääoman tuotto lisätään käyttörahastoon, johon myös liitetään lahjat ja muut avustukset, ellei niitä annettaessa ole nimenomaan toisin määrätty.

Säätiö voi jakaa apurahoja sekä stipendejä.

Säätiön varat on sijoitettava mahdollisuuksien mukaan turvaavasti ja tuottavasti.

Säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon kuuluu kahdeksan varsinaista jäsentä sekä heidän henkilökohtaiset varamiehensä. Helsingin yliopiston maatalous- ja metsätieteellinen tiedekunta, Metsähallitus, Metsäntutkimuslaitos, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio, Metsäteollisuus r.y. sekä Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y. saavat kukin nimetä yhden varsinaisen jäsenen ja yhden varajäsenen hallitukseen.

Nimeämiseen oikeutettujen yhteisöjen tulee ilmoittaa nimeämänsä hallituksen jäsen ja varajäsen säätiön hallituksen puheenjohtajalle tiedoksi viimeistään syyskuussa. Muut kaksi varsinaista ja kaksi varajäsentä valitsee säätiön hallitus.

Mikäli joku edellä mainituista yhteisöistä jättää edustajansa nimeämättä tai lakkaa toimimasta, voi hallitus joko itse valita puuttuvan jäsenen ja varajäsenen tai sopia muun vastaavan yhteisön kanssa siitä, että se nimeää oikeutensa käyttämättä jättäneen tai toimintansa lopettaneen yhteisön sijasta edustajansa säätiön hallitukseen.

Hallituksen jäsenten ja heidän henkilökohtaisten varajäsentensä toimikausi on neljä vuotta. Säätiön hallituksen edustajien peräkkäisten toimikausien määrää ei ole rajoitettu.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta vähintään kahdesti vuodessa. Kutsut hallituksen kokouksiin on toimitettava hallituksen jäsenille hallituksen vahvistamalla tavalla vähintään seitsemän päivää ennen kokousta. Muutkin tiedonannot hallituksen jäsenille toimitetaan todisteellisesti.

Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi neljä muuta jäsentä. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee voimaan se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja kannattaa.

Hallituksen kokouksista on laadittava pöytäkirja, jonka allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja ainakin yksi kokouksen siihen valitsema jäsen.

Säätiön hallitus ottaa ja erottaa säätiön toiminnanjohtajan ja muut tarpeellisiksi katsomansa toimihenkilöt sekä määrää heidän palvelussuhteensa ehdot sekä antaa yleisohjeet heidän toiminnalleen.

Hallituksen puheenjohtajalle ja jäsenille voidaan kokouksista maksaa matkakulujen korvausta ja palkkiota, jotka saavat olla enintään kaksinkertaiset valtion komiteoiden jäsenille maksettaviin palkkioihin verrattuna.

10§

Säätiön nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja toiminnanjohtaja aina kaksi yhdessä, tai hallituksen siihen erikseen valtuuttamat henkilöt.

11§

Hallituksen kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa. Kokouksessa käsitellään hallituksen kertomus säätiön toiminnasta ja tilinpäätös edelliseltä vuodelta.

Hallituksen syyskokous pidetään marras-joulukuun aikana. Kokouksessa vahvistetaan talousarvio seuraavalle toimintavuodelle, vahvistetaan hallituksen kokoonpano seuraavalle toimintavuodelle, määrätään tilintarkastajien palkkion ja hallituksen jäsenten kokouspalkkion suuruus ja matkakustannusten korvausperuste sekä valitaan yksi tilintarkastaja sekä hänelle henkilökohtainen varamies tarkastamaan kuluvan toimintavuoden tilit ja hallinto. Tilintarkastajan ja hänen varamiehensä tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja (KHT).

12§

Säätiön tilikausi on kalenterivuosi.

Hallituksen kertomus säätiön toiminnasta ja säätiön tilit on maaliskuun loppuun mennessä toimitettava tilintarkastajille, joiden on annettava lausuntonsa huhtikuun 15. päivään mennessä. Mikäli lausunto antaa aihetta, hallituksen on kokoonnuttava toukokuun 15. päivään mennessä päättämään tarvittavista toimenpiteistä.

13§

Hallituksen kevät- ja syyskokousten lisäksi voidaan pitää hallituksen ylimääräisiä kokouksia, milloin puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja pitää sitä tarpeellisena tai vähintään kolme hallituksen jäsentä sitä puheenjohtajalta kirjallisesti pyytää. Pyynnössä on mainittava asia tai asiat, joiden käsittelemiseksi kokous halutaan kutsuttavan koolle.

Mahdolliset ylimääräiset kokoukset kutsutaan koolle samassa järjestyksessä kuin kevät- ja syyskokoukset.

14§

Oikeiksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase-erittelyistä sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksesta on ennen toukokuun loppua toimitettava patentti- ja rekisterihallitukselle (säätiörekisteri).

Hallituksen jäsenten ja säätiön nimenkirjoittajien vaihtumisesta on viipymättä ilmoitettava patentti- ja rekisterihallitukselle (säätiörekisteri).

15§

Ehdotukset näiden sääntöjen muuttamiseksi laatii säätiön hallitus. Ne on käsiteltävä vähintään kahdessa hallituksen kokouksessa, joiden välillä tulee olla ainakin kahden viikon aika, ja tullakseen hyväksytyksi ehdotuksen on saatava kummassakin kokouksessa vähintään 3/5 annetuista äänistä.

Päätös säätiön lakkauttamisesta on tehtävä samassa järjestyksessä.

Sääntöjen muutos on alistettava patentti- ja rekisterihallituksen vahvistettavaksi.

16§

Säätiön lopettaessa toimintansa on sen varat käytettävä hallituksen päättämällä tavalla säätiön tarkoitusta tukevaan toimintaan.